Členské příspěvky na rok 2020
Výše členského příspěvku pro sportovce, který se účastní alespoň jednoho republikového závodu v roce 2020 je 500 Kč. Členi, kteří navštěvují sportovní kroužky v SKK Brno, z. s. a ostatní členi, uhradí členský příspěvek ve výši 100 Kč. Děti a mládež do 23 let, kteří se nezúčastní žádného republikového turnaje nebo závodu, členský příspěvek neplatí. Trenéři, dobrovolnici a sportovní asistenti, kteří mají platnou smlouvu s SkK Brno jsou od členského poplatku osvobozeni. Ostatní osoby zdravotně postižené nebo občané ČR, kteří mají na rozvoji a prospěchu SkK Brno zájem, nebo při její činnosti pomáhají, mají stanoven příspěvek ve výši 2 000 Kč. Platbu proveďte nejpozději do 15. 3. 2020 na účet Sportovního klubu Kociánka, z. s. 2028931359/0800. Do zprávy pro příjemce uveďte prosím jméno, příjmení a rok narození sportovce, za kterého je platba provedena.

Výši vybraných příspěvků v konkrétním roce se vede evidence, která obsahuje soupis osob, které členský příspěvek zaplatili. Za vedení obou evidencí nese odpovědnost pověřený člen VV SkK Brno, z.s. a následnou kontrolu provádí VV SkK Brno, z.s .